Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

01:57
4657 8727 500
rrrumor
01:57
9344 ffd0
Reposted fromgrobson grobson viawaco6 waco6
01:56
8584 eecb 500
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
rrrumor
01:56
GORĄCE SAMOTNE BABCIE Z TWOJEJ OKOLICY CHCĄ CI POWIEDZIEĆ ŻE BARDZO WYROSŁEŚ.
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viawaco6 waco6
rrrumor
01:55
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viastonerr stonerr
rrrumor
01:53
8398 31a4 500
Reposted fromaunds aunds viamichalkoziol michalkoziol
01:51
4045 8d51 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
rrrumor
01:51
01:47
2319 3b90 500

lentilsprouts:

Hoodoo Magick Rootwork Unda Wata Man’s Shoes (Shoes for Walking in a Parallel Universe), by Tosha Grantham.

Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaciarka ciarka
rrrumor
01:47
01:46
9982 f7b4 500

scifiseries:

To the Stars! Soviet space art, 1963

rrrumor
01:46
rrrumor
01:46
rrrumor
01:46
3762 b8ab
Reposted fromalicemeow alicemeow viawaco6 waco6
01:44
5932 4265 500
Reposted fromtron tron viaanuszka anuszka
rrrumor
01:44
1719 2310 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawaco6 waco6
rrrumor
01:42
7092 5219 500
Reposted frombeer beer viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
rrrumor
01:42
5397 42ee 500
Reposted fromoskobx oskobx viastonerr stonerr
01:41
1391 5f78 500

thedarkitalian:

invaderxan:

Women who are beyond done with all of this shit.

(via)

If only they had a refreshing Pepsi to give, maybe the world would be a better place

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaanuszka anuszka
rrrumor
01:41
Reposted fromthetemple thetemple viaanuszka anuszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl